Англи-Монгол багш заах

Сургуулийн өмнөх насны aнги нээгДЛээ

Царсхан Монгол Сургууль

”Сургуулийн өмнөх насны анги” хичээллэх хуваарь

 

 

1:00-1:30                   Сурагчдыг хүлээн авах, мэндлэх, xүүхдүүд дуртай зүйлээрээ тоглоx

 

1:45-2:00                    Tойрж суух (ярих, дуулах, тоолох, хөдөлгөөн хийх)

 

2:00-2:30                    бичих, зураг зурах

 

2:30-3:00                    Үдийн цай хөнгөн зууш

 

3:00-3:15                    Гаднах тоглоомын талбайд тоглох

 

3:15-3:30                    Монгол үлгэрийн цаг

 

3:30-4:00                     Математик ба шинжлэх ухаан

 

4:00-4:25                     Дуу бүжиг хөгжим ба дасгал хөдөлгөөн

 

4:25-4:30                      Сурагчийг хүлээлгэн өгөх

Хэрэв та нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл 

Contact us: 425-286-5758

Seattle Mongolian Youth Center is a tax 501(c)(3) tax exempt organization

Seattle Mongolian Youth Center is partially Funded by:

Seattle Mongolian Youth Center

SMYC promote community empowerment, leadership development, self- reliance, and health promotion for newcomers to achieve self-sufficiency and economic independence through direct assistance and capacity-building. 

Email: tsatsral@seattlemongolianyouthcenter.org

Phone: 425-286-5758