Гэртээ бай Аюулгуй бай хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: "Гэртээ бай - Аюулгүй бай!"
Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2020.04.13 - 09.13
Кинг Kаунтигийн тэгш эрх, нийгмийн шударга ёсны албаны  харъяа цар тахлын онцгой байдлын тусламжийн сантай хамтран ажиллаж байна.
Зорилго: Цар тахлын хямралын үед олон нийт, ялангуяа түүний дотор монголчууддаа дээд байгууллагын засаг шийдвэр, тушаал болон COVID-19-ийн талаарх бодит эх сурвалжийг үндэслэсэн цаг үеийн мэдээ мэдээллийг монгол хэлээр шуурхай хүргэх зорилготой. Энэхүү нийгмийн туст үйл ажиллагаанд олон давхаргын сайн дурынхныг идэвхтэй татан оролцуулж, тахлын эсрэг хамтран ажиллах таатай уур амьсгалыг бүрдүүлнэ.
Бидний ажлын үндсэн хүрээнд:

 • Ерөнхийлөгч болон мужийн амбан захирагчаас гаргасан албан тоот захирамж мэдээ мэдээлэл 
 • Нийтээр сахин мөрдөх эрүүл мэндийн зааварчилгаа
 • Гэрийн хорионы үед сурч боловсрох ажил хөдөлмөр эрхлэх шинэ хувилбар цахим сургалтын заавар
 • Ажилгүйдэлтэй холбоотой үйлчилгээ; өргөдөл гаргах, бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай хүмүүст утас, цахимаар зөвлөн туслах, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл  
 • Гэртээ байх үеийн идэвхтэй үйл ажиллагааны зөвлөмж, төрөл бүрийн цахим хичээл сургалтууд 
 • Санхүү, эдийн засгийн тэтгэлэг туслалцааны эх сурвалж мэдээлэл
 • Үндэсний онцлог, давуу талыг агуулсан cэтгэлзүйн дэмжлэг, сургалт
 • Цагаачлал, иргэншлийн мэдээлэл зарим тэтгэмж авах боломжгуй хүмүүст, ялангуяа бичиг баримтгүй цагаачдад онцгой байдалд олгогдоx тэтгэмж, үйлчилгээний мэдээлэл
 • Гамшиг тохиолдох үеийн бэлтгэлжилт, түүний сургалт 
 • Бусад мэдээ мэдээлэл 
 • Манай шинэ мэдээний хэсгээс өнөөдөр болж буй мэдээтэй танилцана уу

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.